• Sedumtak på miljöhus
 • Blomstrande sedum och örter på en carport
 • Designat tak med buskar, perenner och annueller
 • Grönt tak på carport

Gröna tak - för en inspirerande och hållbar livsmiljö

Gröna tak har många fördelar för såväl miljön som fastighetsägaren!

Gröna tak...

 • minskar belastningen av dagvattenledningar med minst 50%
 • skyddar och förlänger livslängden på det underliggande tätskiktet med flera år
 • renar luft och dagvatten från föroreningar
 • dämpar buller 
 • bidrar med blommor för viktiga pollinerare 
 • gynnar mikromiljöer för biologisk mångfald
 • mildrar temperaturen på tak och i bebyggda miljöer 
 • och optimerar därmed solcellers energiproduktion
 • sist men inte minst är de vackra att se på!

Sedumtak, trädgårdslika tak och biotoptak

Sedumtak kallas även för extensiva gröna tak. Dessa tak har lågt skötselbehov och en låg vikt, medan sedumväxterna ser till att taket är 'grönt' året runt.

Trädgårdslika tak kallas för intensiva gröna tak. Dessa tak har mer substratdjup, en högre vikt, ett större växturval samt även vistelsefunktioner (till exempel ytor där man kan sitta eller odla kryddor).

Biotoptak är en tredje typ av gröna tak och avser tak som efterliknar en viss naturtyp, till exempel en strandäng eller en miljö med klippskrevor. 

Takkonstruktionens bärande förmåga är oftast den avgörande faktorn vid val av grönt tak.

Typ av byggnader

Ett grönt tak lämpar sig för både stora och små tak. Offentliga byggnader, privata bostadshus, flerbostadshus, Attefallshus, till- och utbyggnader, miljöhus, cykelparkeringar, garage/carports, entrétak, trädgårdsbodar m.m. är alla exempel på tak som kan förses med ett grönt tak.

Vår vision & mission

Gröna Tak Blekinge AB vill bidra till en inspirerande, attraktiv, sund och hållbar livsmiljö genom skapandet av gröna tak av allra högsta klass. 

Vi använder oss av produkter av allra högsta kvalitet och strävar efter att använda produkter som produceras lokalt eller regionalt i den mån det är möjligt. 

Gröna Tak Blekinge AB är certifierat för planering, installation och underhåll av gröna tak enligt riktlinjerna upprättade av European Federation of Green Roof Associations.  

 

Våra tjänster

 • Växtval, design och funktion
  Vi kan växtval, design och funktionstänk i gröna takprojekt. Spännande gröna tak kan skapas med rätt växtval och rätt systemuppbyggnad!
 • Inspiration
  Vi brinner för att inspirera andra och att visa vägen till hur man kan integrera ekosystemtjänster i livsmiljöer!
 • Anläggning 
  Vi är erfarna och certifierade proffs på installation av gröna tak / sedumtak. I egen regi eller som underentreprenad. 
 • Försäljning
  Vi driver en egen småskalig odling av sedumväxter för tak!
 • Skötsel & förbättring
  Vi förbättrar befintliga sedumtak och ligger i framkanten kunskapsmässigt så att vi kan erbjuda innovativa lösningar och gröna tak med stor nytta!