• Blomstrande sedumtak
 • Blomstrande sedum och örter på en carport
 • Blommande sedum på nära hål
 • Designat tak med buskar, perenner och annueller

Gröna tak - för en inspirerande och hållbar livsmiljö

Gröna tak har många fördelar för såväl miljön som fastighetsägaren!

 • belastningen av dagvattensystemet minskas
 • omgivningsklimatet mildras
 • solcellers energiproduktion optimeras
 • luft och dagvatten renas
 • buller dämpas
 • tätskiktet skyddas och dess livslängd förlängs rejält 
 • miljöer för biologisk mångfald och viktiga pollinerare skapas
 • och sist men inte minst är det vackert att se på!

Extensiva, semi-intensiva och intensiva gröna tak

Extensiva gröna tak är ofta sedumtak. Dessa tak karakteriseras av lågt skötselbehov och låg vikt, medan sedumväxterna ser till att taket är 'grönt' året runt. Intensiva gröna tak kan likställas med trädgårdar. Dessa tak karakteriseras av mer substratdjup, högre vikt, ett större växturval samt även vistelsefunktioner (till exempel pallkragar för köksodling och sittplatser). Takkonstruktionens bärande förmåga är oftast den avgörande faktorn vid val av grönt tak.

Typ av byggnader

Ett grönt tak lämpar sig för både stora och små tak. Offentliga och kommersiella byggnader, privata bostadshus, flerbostadshus, Attefallshus, tillbyggnader och komplementbyggnader, cykelparkeringar, garage/carports, entrétak, trädgårdsbodar m.m. är alla exempel på tak som kan förses med ett grönt tak.

Vår vision & mission

Gröna Tak Blekinge AB vill bidra till en inspirerande, attraktiv, sund och hållbar livsmiljö genom skapandet av gröna tak av allra högsta klass. 

Vi använder oss av produkter av allra högsta kvalitet och strävar efter att använda produkter som produceras lokalt eller regionalt i den mån det är möjligt. 

Gröna Tak Blekinge AB är certifierat för planering, installation och underhåll av gröna tak enligt riktlinjerna upprättade av European Federation of Green Roof Associations. Företaget är även medlem i branschorganisationen Scandinavian Green Infrastructure Association.  

Företaget är även certifierat för läggning av Resitrix, ett högkvalitativt EPDM-baserat tätskikt. 

 

Våra tjänster

 • Växtval, design och funktion
  Vi kan växtval, design och funktionstänk i gröna takprojekt. Spännande gröna tak kan skapas med rätt växtval och rätt systemuppbyggnad!
 • Inspiration
  Vi brinner för att inspirera andra och att visa vägen till hur man kan integrera ekosystemtjänster i livsmiljöer!
 • Anläggning 
  Vi är erfarna och certifierade proffs på installation av gröna tak / sedumtak. I egen regi eller som underentreprenad. 
 • Försäljning
  Vi är en lokal leverantör av sedummattor och driver en egen småskalig odling av speciella växter för torra lägen!
 • Skötsel & förbättring
  Vi förbättrar befintliga sedumtak och ligger i framkanten kunskapsmässigt så att vi kan erbjuda riktigt resilienta gröna tak med stor nytta!